MAGAZINE AD

CD/C: HIROSHI FUTAI
AD/D: MAKOTO FUJITA
D: KOJI HAGITA
P: TETSUYA MORIMOTO
PD: NOBORU SUZUKI
PR: SAYAKA OOTAKE