POSTER

NEWSPAPER AD

ECD: HIDENOBU NIIZUMA
AD: MAKOTO FUJITA
C: NOBUHIRO HISHIYA
D: YURI KIMOTO
P: UWE BREITKOPF, YASUTOMO EBISU
PR: HIROSHI ITO

MAGAZINE AD

ECD: HIDENOBU NIIZUMA
AD: MAKOTO FUJITA
C: NOBUHIRO HISHIYA
D: YURI KIMOTO
P: UWE BREITKOPF
PR: HIROSHI ITO