POSTER

CD: SHOICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
D: RYUHEI NAKADAI, NAOKO TANIMOTO, HAYATO NAGAOKA
C: HITOSHI SAKAMOTO, FUMIAKI SHIMOHIGASHI, KENYA TAKAO
P: M.HASUI
RT: SUNAO SAKURAI
PD: NOBORU SUZUKI
PR: AKIRA HOSAKA, SYUZO YAMADA