POSTER

CD: SHOUICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
D/I: RYUHEI NAKADAI
D: KOJI HAGITA
C: TAKAHIRO HOSODA, KENYA TAKAO
PD: NOBORU SUZUKI