POSTER, MAGAZINE AD

POSTER, NEWS PAPER AD

CD/C: SHOICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
C: HITOSHI SAKAMOTO, KENYA TAKAO
D: JUNPEI FUJITA, KOJI HAGITA
I: YAMANE YURIKO+SHIGEKI