POSTER

CD/C: SHOICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
D: SATOMI TANAKA, KOJI HAGITA
C: IZUMI HONGO
P: YASUSHI HANDA
PD: NOBORU SUZUKI
PR: HIROSHI YOSHIHARA

CD/C: SHOICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
D: JUNPEI FUJITA, KOJI HAGITA
C: RYOJI TANAKA
P: HIDEYUKI TAKAHASHI
PD: NOBORU SUZUKI
PR: HIROSHI YOSHIHARA

MAGAZINE AD

POSTER

CD/C: SHOICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
D: JUNPEI FUJITA, KOJI HAGITA
C: HITOSHI SAKAMOTO, KENYA TAKAO
P: TETSUYA MORIMOTO
PD: NOBORU SUZUKI
PR: HIROSHI YOSHIHARA