POSTER, MAGAZINE AD

CD/C: SHOICHI FURUTA

AD: MAKOTO FUJITA

D: IZUMI HONDA, YUSUKE MASUDA

C: FUMIAKI SHIMOHIGASHI

P: MIKIYA TAKIMOTO

CD/C: SHOICHI FURUTA

AD: MAKOTO FUJITA

D: IZUMI HONDA, YUSUKE MASUDA

C: FUMIAKI SHIMOHIGASHI

P: KEISUKE KAZUI

PR: SAYAKA OOTAKE

POSTER

CD/C: SHOICHI FURUTA

AD: MAKOTO FUJITA

D: JUNPEI FUJITA

C: KENYA TAKAO

P: TETSUYA MORIMOTO

PR: SAYAKA OOTAKE

POSTER, MAGAZINE AD

CD/C: SHOICHI FURUTA

AD: MAKOTO FUJITA

D: JUNPEI FUJITA

C: KENYA TAKAO

P: YASUTOMO EBISU

PR: AKIRA HOSAKA

MAGAZINE AD

 

 

 

CD/C: SHOICHI FURUTA

AD: MAKOTO FUJITA

D: TORU NORITOMI

C: KENYA TAKAO

P: SEIKO ISHIKAWA

PR: HIDEO TERUI