POSTER

CD: SHOICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
D: JUNPEI FUJITA, YUSUKE MASUDA
C: FUMIAKI SHIMOHIGASHI
P: YOSHIHIKO UEDA
ART: HAJIME UENO
PD: NOBORU SUZUKI
PR: NAOTO SHIGENOBU