POSTER

CD/C: HIROSHI AIZAWA
AD: MAKOTO FUJITA
D: AKIHIRO HAMABE, GAKU TAKAI
P: NORIO KIDERA, TAKAHIRO KOJIMA
ST: YUKA MARUYAMA, NAMI IIJIMA, KIMIKO YAMADA
RT: YOUSUKE MOCHIZUKI
PR: ERIKO SHINOHARA, HIDEO TERUI