NEWSPAPER AD

ECD: YASUAKI IWAMOTO
CD/C: KOTARO YOSHIOKA
AD: MAKOTO FUJITA
D: DAIJIRO HOSHI, YUTA KUMASAKA
P: SEIKO ISHIKAWA
PR: HIDEO TERUI

ECD: YASUAKI IWAMOTO
CD/C: KOTARO YOSHIOKA
AD: MAKOTO FUJITA
D: DAIJIRO HOSHI, YUTA KUMASAKA
P: TETSUYA MORIMOTO
PR: HIDEO TERUI

ECD: YASUAKI IWAMOTO
CD/C: KOTARO YOSHIOKA
AD: MAKOTO FUJITA
D: DAIJIRO HOSHI, YUTA KUMASAKA
P: SEISHI SHIRAKAWA
PR: MASAYA NAKAGOMI

ECD: YASUAKI IWAMOTO
CD/C: KOTARO YOSHIOKA
AD: MAKOTO FUJITA
D: DAIJIRO HOSHI, YUTA KUMASAKA
P: KEISUKE KAZUI
PR: MASAYA NAKAGOMI