POSTER

MAGAZINE COVER DESIGN

 

 

 

CD: KAZUFUMI NAGAI
AD: MAKOTO FUJITA
D: JUNPEI FUJITA
P: YASUTOMO EBISU
PR: SAYAKA OOTAKE