POSTER

ECD: HIDEO KATO, KENICHI OOTANI, YUZURU MIZUHARA
CD/AD: MAKOTO FUJITA
C: MAKOTO TAKAHASHI
D: SATOMI TANAKA, KOJI HAGITA
P: TETSUYA MORIMOTO
A: YASUHIDE KOBAYASHI
PR: SAYAKA OOTAKE