MAGAZINE AD

ECD/CD: KENTARO KIMURA
AD: MAKOTO FUJITA, KEN OKAMURO
D: AKANE OBATA
C: JACK WOODYARD
PR: TAMON YAKUSHIJI

POSTER, NEX-7

ECD/CD: KENTARO KIMURA
AD: MAKOTO FUJITA
D: TORU NORITOMI
C: KOUICHIRO IIZUKA
P: KAZUNARI TAJIMA
PR: KOHEI MATSUDA, KEISUKE MIZUSAKO

POSTER, NEX-5

POSTER, NEX-3

CD: KENTARO KIMURA
AD: MAKOTO FUJITA, AKIHIRO HAMABE
C: KOUICHIRO IIZUKA
D: GAKU TAKAI
P: SATORU TAKAYANAGI
PR: AKIRA HOSAKA, KOHEI MATSUDA, KEISUKE MIZUSAKO

POSTER, ALPHA

CD: KENTARO KIMURA
AD: MAKOTO FUJITA
C: TOSHIYUKI KONISHI
D: NAOKO MAEDA, KOJI HAGITA
P: NAKA
PR: AKIRA HOSAKA