POSTER 2010

ECD: KENICHI OOTANI, SHOICHI FURUTA
AD: MAKOTO FUJITA
D: YUSUKE MASUDA, KAZUAKI TAMURA, MASAYA TOSHINO
C: TAKAHIRO HOSODA
P: SHOJI UCHIDA, KEISUKE MINODA
RT: KAZUYA KURIYAMA, KEIGO MASAKI
PD: NOBORU SUZUKI
PR: HIDEO TERUI, NAOYUKI TSUGE

POSTER 2011

ECD: KENICHI OOTANI
AD: MAKOTO FUJITA
D: YUSUKE MASUDA, KAZUAKI TAMURA
P: ND CHOW, KEISUKE MINODA
RT: KAZUYA KURIYAMA, KEIGO MASAKI
PD: NOBORU SUZUKI
PR: HIDEAKI NAKASHIMA, NAOYUKI TSUGE

POSTER 2012

POSTER 2011

ECD/AD: MAKOTO FUJITA
D: DAIJIRO HOSHI, YUTA KUMASAKA
P: KENJI MIURA, KEISUKE MINODA
RT: HIROSHI KITAOKA, KEIGO MASAKI
PD: NOBORU SUZUKI
PR: HIDEAKI NAKASHIMA, MASAYA NAKAGOMI, NAOYUKI TSUGE

POSTER 2011

ECD/AD: MAKOTO FUJITA
D: DAIJIRO HOSHI, YUTA KUMASAKA
P: RAITA NAKASEKO
RT: KEIGO MASAKI
PD: NOBORU SUZUKI
PR: NAOYUKI TSUGE