POSTER

ECD: TORU KIMURA
AD: MAKOTO FUJITA
C: TORU KIMURA
D: DAIJIRO HOSHI
P: MIKIYA TAKIMOTO
RT: KAZUYA KURIYAMA
PR: HIROKAZU HORI